POLITICA DE LA QUALITAT

EDICIÓ: Nº1
DATA: 20.11.2018

IM001

La Política de Qualitat, definida per  la direccció  i per a un abast de

DESENVOLUPAMENT, FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES QUIMICOS

actuant dins del context i considerant les expectatives de les parts interessades pertinents.
té com a horitzó assolir:

• Millorar l’eficiència productiva.
• Minimitzar l’impacte mediambiental.
• Fomentar la millora de les competències del personal.
• Maximitzar la satisfacció dels nostres clients.
• Que la companyia estableixi les accions necessàries perquè es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.
• Instal·lar a l’empresa en una situació de Millora Contínua.

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció considera indispensable disposar d’una estructura organitzativa completa i d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat com el representant operatiu de la política de Qualitat, atorgant-li la responsabilitat i autoritat d’identificar i revelar els problemes inherents a la qualitat, emprenent les accions necessàries per a la seva solució, verificant els seus resultats.

Jordi Bosch
Gerent
Novembre 2018